I forrige blogginnlegg så vi på ulike kvalifikasjonskrav innen miljøegenskaper og miljøkrav knyttet til tjenester, vareleveranser og bygg- og anlegg. I denne artikkelen skal vi gå inn på miljø som tildelingskriterium, og hva man bør passe på for å oppnå best mulig score.

Når innkjøperen vurderer om miljøkrav skal utformes som absolutte minimumskrav, eller benyttes som tildelingskriterium, vil han gjerne vurdere dette ut fra hvilket ambisjonsnivå de har og hvor modent markedet er.

Da skal vi igjen se på de ulike sektorene; varer, tjenester og bygg.

Miljøkriterier innenfor varer

De fleste oppdragsgivere som har et tydelig miljøfokus, vil også her gjerne knytte miljø opp til en vare, men det kan også også dreie seg om transport. Når det gjelder varer, vil varenes miljø-egenskaper eller miljø-sertifiseringer, tillegges vekt. Dokumentasjonen vil da gjerne dreie seg om produktet har et sertifikat, for eksempel, "svanen", "EU-blomsten", "Debios Ø-merke".

Hvordan dette evalueres og poengsettes varierer, men ofte benytter man gjerne mengden man forventer å kjøpe av de forskjellige produktene, og ganger dette med en faktor. Slik ender man opp med en samlet score for produktenes miljøegenskaper. Det er derfor viktig at man besvarer dette tydelig. Dersom man ikke oppgir miljøsertifisering for produktene, vil man tape poeng.

Når det gjelder miljøegenskapene knyttet til transport, handler dette som oftest om organisering av selve transporten. Som for eksempel biler og drivstoff. Vi skal se på dette i neste avsnitt.

Miljøkriterier innenfor tjenester

Vi har allerede snakket om kvalifikasjonskrav. For konsulenttjenester benytter man som oftest ikke miljø som tildelingskriterium, men tjenester kan være så mangt, og i mange kontrakter er det gjerne et innslag av transport - enten det gjelder folk eller varer.

Dersom man kun benytter miljø som tildelingskriterium, kan man risikere at en leverandør vinner konkurransen selv om han presterer svært dårlig på kriteriet knyttet til miljø. Så lenge prisen er lav nok. For å bøte på dette kan oppdragsgiver i stedet benytte minimumskrav i kombinasjon med tildelingskriterier.

Viken fylkeskommune gjennomførte en anskaffelse av innsamling og behandling av avfall for alle fylkets skoler og tannhelseklinikker. I denne konkurransen stilte de krav til at minimum 30 prosent av alle tømminger skulle utføres med materiell som går på biogass, elektronikk eller hydrogen. Tømminger som ble utført med nevnte drivstoff/energibærere utover disse 30 %, ble premiert med en tilleggs-score på tildelingskriteriene.

I en slik konkurranse, ligger det derfor i kortene at oppdragsgiver er villig til å betale mer for høyere ytelser innenfor miljø. Det blir derfor opp til deg som leverandør og finregne på hvor mye ekstra du kan yte ut over minimumskravet, og hva du må ha betalt for å tjene penger på kontrakten.

Vær OBS på at i en slik konkurranse, vil du ikke få noe mer enn en minimums-score dersom du kun oppfyller minstekravet. Du må yte mer enn minimum for å sanke ekstra poeng.

Miljøkrav som kontraktskrav

Et tredje alternativ oppdragsgiver kan benytte, er å stille kontraktskrav knyttet til miljø. I tilfeller der miljøkrav ikke er egnet som kvalifikasjonskrav eller tildelingskriterier, kan kontraktskrav være mer egnet i tilfeller der markedet kanskje ikke er modent, eller man ønsker å bidra til utvikling og innovasjon.

I slike tilfeller vil kontrakten gjerne ha noen mål, frister eller faser hvor du som leverandør må iverksette tiltak som gjør at målene blir nådd. Normalt sett vil fristen ikke være så lang at det ikke er noe igjen av kontrakten når fristen er nådd. Kravet skal jo ha tilknytning til den aktuelle kontrakten, og ikke senere kontrakter.

Det kan også være at kontrakten stiller krav ved nyanskaffelser. For eksempel at bilene som byttes ut i kontraktsperioden skal ha den nyeste tilgjengelige EURO-klassen.

Et annet eksempel er at kontrakten kan kreve at dere skal utføre kontrakten i henhold til relevante miljøledelsestiltak. I slike tilfeller må du være forberedt på at dere må dokumentere at kontraktskravet er oppfylt.

Oppsummering

I denne og forrige artikkel har vi altså skrapt litt i overflaten på temaet miljø i offentlige anskaffelser. Dette er et stort tema som vil få mer og mer fokus fremover. Vi anbefaler derfor at dere setter dere godt inn i både dagens krav, men også hva som ev. dukker opp i fremtiden.

Offentlige anskaffelser benyttes ofte som et virkemiddel for å sette politikk ut i praksis, og slik sett gjøre leverandørmarkedet mer modent. Skal du vinne, må du også her være fremoverlent og villig til å gjøre de nødvendige grepene.

Ønsker du å effektivt innhente og håndtere utlysning av anbud?