Ny anbefaling om evalueringsmodeller

Dette er et blogginnlegg fra vår juridiske samarbeidspartner, advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har nylig publisert ny veiledning om evalueringsmodeller.

Veilederen handler hovedsakelig om tilfeller der oppdragsgiver har bestemt seg for å tildele kontrakt på grunnlag av beste forhold mellom pris eller kostnad, og kvalitet.

I Norge har de fleste oppdragsgivere benyttet seg av en såkalt poengmodell, som omgjør pris og kvalitetskriteriene til poeng. Det mest
interessante med veilederen er at DFØ nå anbefaler oppdragsgivere å gå bort fra denne måten å rigge konkurransen på.

I stedet for poengmodeller anbefaler DFØ nå at oppdragsgivere prissetter kvalitet. Dette innebærer at oppdragsgiver ikke går veien om å gi poeng for merkvalitet, men heller setter en økonomisk verdi på denne merkvaliteten. Denne økonomiske verdien kan deretter sammenholdes
direkte med tilbudt pris/kostnad. Denne metoden har vært benyttet av oppdragsgivere i Norge i noe tid, men har ikke vært særlig utbredt.

I veilederen beskriver DFØ metoden slik:

«Pengeverdien gitt på kvalitetskriteriene summeres og brukes til å justere den faktiske tilbudsprisen. Du får da det som kalles for en «evaluert tilbudspris» og tilbudet med den laveste evaluerte tilbudsprisen er vinner av konkurransen. Evaluert tilbudspris har kun som formål å sammenligne og rangere tilbudene. Når vinneren er kåret, og valgte tilbud skal gjennomføres, er det naturligvis tilbudte priser som gjelder.»

Ved å bruke den anbefalte metoden tvinges oppdragsgivere til å ha et klart forhold til sin egen betalingsvillighet for forskjeller i tilbudt kvalitet.

Veilederen inneholder praktiske eksempler som bidrar til å synliggjøre hvordan den anbefalte metoden vil kunne benyttes i praksis. Veilederen drøfter også lovligheten av metoden og hvordan den vil fungere i sammenhenger der det er juridiske eller politiske føringer om å vekte et bestemt tildelingskriterium, (f.eks. miljø) med en bestemt vekt.

Hvilken betydning har veiledningen og anbefalingen for oppdragsgivere og tilbydere?

For oppdragsgivere vil veiledningen kunne gi insentiver til å utforme tildelingskriterier som bedre reflekterer oppdragsgivers betalingsvillighet for kvalitetsforskjeller. Ettersom det også er tale om en ny anbefalt evalueringsmetode, er dette noe oppdragsgivere må studere svært nøye.

Det vil ikke nødvendigvis være ulovlig å fortsette benytte de tradisjonelle poengmodellene, men disse kan være ulovlige under gitte omstendigheter. Det har vært mange saker i KOFA og domstolene om slike modeller de senere årene, og det er ikke sikkert at disse klageinstansene nå vil være like forståelsesfulle overfor oppdragsgivere som ikke bruker den anbefalte metoden (prissetting av kvalitet).

For tilbydere er det nå all grunn til å lese konkurransegrunnlagene ekstra nøye. En ting er at oppdragsgivers betalingsvilje for kvalitetsforskjeller kan bli lettere å forutsi. En annen ting er at det etter alt å dømme vil være mange oppdragsgivere som skal benytte en evalueringsmetode de er ukjent med.

Det kan gi uheldige utslag, og tilbyderne bør raskt søke å identifisere om dette er tilfellet. I så fall bør tilbyderne stille spørsmål til oppdragsgiveren umiddelbart. Det er mye enklere å få rettet feil tidlig i prosessen enn på et sent stadium.

Mercell og Simonsen Vogt Wiig vil invitere til juridisk morgenkaffe om DFØs nye veileder 26. oktober kl. 8.30 til 9.30.