hero-image

Anders Thue

Anders Thue er partner i Simonsen Vogt Wiig og arbeider primært med anskaffelser og har ofte vært rådgiver for klienter i offentlig og privat sektor. Han har bred kompetanse innen konkurranserettslige vurderinger, særlig i sektorene teknologi, media, helse, industri og finans. Han har lang erfaring med EU-rettslige spørsmål, og gode kunnskaper om kommersiell kontraktsrett i en rekke bransjer. Anders har utgitt en rekke publikasjoner og holder ofte foredrag innen offentlige anskaffelser og konkurranserett. Gjennom sitt daglige virke som anskaffelsesadvokat har han også opparbeidet seg betydelig erfaring innen innkjøpsfaglige spørsmål. Anders er forfatter av kommentarutgaven for lov og forskrift om offentlige anskaffelser og har gjennom flere år undervist i offentlige anskaffelser ved Universitetet i Bergen. Anders Thue, ant@svw.no, 909 33 069

Plus
hero-image

Espen Bakken

Espen Bakken er partner i Simonsen Vogt Wiig og arbeider primært med anskaffelser og konkurranserett samt løpende forretningsjuridisk rådgivning. Espen har bred internasjonal erfaring fra EFTA domstolen og EFTAs overvåkningsorgan ESA som verdsettes av både norske og internasjonale klientrelasjoner. Espen anerkjennes av sine klienter for å være kommersiell og løsningsorientert. Espen holder jevnlig foredrag og workshops for klienter innenfor anskaffelsesfaget og har skrevet to bøker innenfor området. Innenfor anskaffelsesområdet bistår Espen leverandører i anskaffelsesprosesser. I sin rådgivning har Espen fokus på at leverandørens tilbud skal score best mulig i konkurransen. Bistanden begynner ofte med en analyse av konkurransen og hva vi kan bistå med igjennom hele prosessen med anbudsutforming, forhandlinger og avtaleinngåelse. For leverandører er det et vesentlig poeng at oppdragsgiver opptrer korrekt. En aktiv holdning på et tidlig stadium i prosessen kan forhindre forskjellsbehandling i konkurransen. Hvis oppdragsgiver gjør feil som kan påvirke utfallet av konkurransen, bistår vi leverandører med å håndheve sine rettigheter for domstolene eller for Klagenemnda for offentlige anskaffelser om saken egner seg for det. Basert på bred erfaring og håndtering av tvister i etterkant av anskaffelsesprosesser, gir Espen klare og rettslig godt forankrede råd som sikrer størst mulig handlingsrom innenfor gjeldende regelverk. Espen Bakken, eba@svw.no, 413 56 563

Plus