Leverantörer

Mercell tar den offentliga sektorn in i en AI-anpassad miljö

Intervju med Ibrahim En-nali, CTO på Mercell

hero-image

Offentlig upphandling, oavsett om syftet är att förbättra offentliga tjänster eller att uppnå hållbarhetsmål, innebär omfattande dokumentation av anbud. Att uppfylla olika krav, certifieringar och regelverk leder till en betydande arbetsbörda, förhandlingsrundor, datahantering och kostnadskontroll för både inköpare och leverantörer. Att navigera i denna komplexa och dynamiska miljö kräver noggrann hantering inom snäva tidsramar och ofta begränsade resurser. 

Den offentliga sektorn införlivar gradvis artificiell intelligens (AI) i offentliga upphandlingar och inför avancerade verktyg och funktioner som effektiviserar anbudsprocessen. AI hanterar stora datamängder på ett effektivt sätt, minskar risken för fel och förbättrar effektiviteten, vilket resulterar i effektivare och mer strömlinjeformade upphandlingsprocesser. 

Mercell är en ledande SaaS-leverantör inom offentlig upphandling och budgivning som utnyttjar AI för att omdefiniera hur offentlig upphandling fungerar. I den här intervjun diskuterar Ibrahim En-nali, CTO på Mercell, företagets AI-vision, nya AI-funktioner, kommande initiativ och hur AI skapar fördelar och effektiviseringar för både köpare och leverantörer.

 

Vilka är de senaste AI-trenderna som formar offentlig upphandling?

De nuvarande AI-trenderna inom offentlig upphandling är både spännande och omvälvande. Generativ AI är en av de mest framträdande trenderna. Den hjälper till att skapa anbud och motsvarande bud genom att utnyttja ackumulerad kunskap från både köpare och leverantörer. Detta kan inkludera förslag och valideringar mot en omfattande kunskapsbas, vilket avsevärt minskar det manuella arbetet. Faktum är att det uppskattas att 50-80% av de nuvarande manuella uppgifterna inom offentlig upphandling skulle kunna automatiseras med hjälp av AI, vilket gör det möjligt att fokusera på mer strategiska aktiviteter.

Förutom generativ AI ökar också antalet riktade AI-applikationer. Dessa applikationer är skräddarsydda för att hantera unika utmaningar och krav som är specifika för upphandlingsverksamheten. Genom att utnyttja historiska data, informationsflöden i realtid och prediktiva analyser kan riktad AI ge specialiserad upphandlingshjälp, simulera anbud, förbättra analyser och till och med förutsäga framtida händelser.

 

Ibrahim, kan du dela med dig av Mercells vision när det gäller AI och dess roll i offentlig upphandling?

Absolut. Mercells övergripande mål är att förbättra offentliga upphandlingsprocesser genom att främja transparens, effektivitet och innovation. AI passar perfekt in i vår plattformsstrategi och förbättrar dess effektivitet avsevärt. Genom att automatisera uppgifter och tillhandahålla användbara insikter förenklar AI interaktionen mellan köpare och leverantörer under hela anbudsprocessen. Detta tillvägagångssätt säkerställer bättre resultat för alla inblandade parter. 

Vårt åtagande är att kontinuerligt stödja våra kunder genom att ta itu med kritiska smärtpunkter som att hantera upphandlingsspecifikationer, övervinna språkbarriärer och identifiera potentiella risker. Till skillnad från konkurrenter som fokuserar på ett marknadssegment vänder sig Mercell till både köpare och leverantörer, och vi investerar i banbrytande AI-funktioner och verktyg i alla våra lösningar.

 

Var integrerar Mercell AI i sina lösningar?

På Mercell prioriterar vi integrationen av AI-funktioner i hela vår portfölj, som täcker varje steg i upphandlingens livscykel. Vårt initiala fokus ligger på att integrera AI i vår lösning Tender Discovery, som är utformad för att öka leverantörsengagemanget och förbättra konkurrensen inom offentlig upphandling. 

Anbudsdokumentation är ofta invecklad och omfattande, med unika krav och branschspecifik terminologi. Genom att utnyttja den senaste AI-tekniken inom Natural Language Processing (NLP) för semantiska sökfunktioner kommer alla Mercells leverantörskunder att ha tillgång till vår nya inbyggda AI-funktion för sammanfattning av anbud. Detta gör det möjligt för leverantörer att sammanfatta långa dokument till korta, lättförståeliga anbudssammanfattningar. Till exempel kan ett vanligt 50+ sidor långt anbudsspecifikationsdokument komprimeras till en enda sida. Våra avancerade AI-algoritmer gör det möjligt för våra kunder att effektivt lyfta fram och extrahera viktiga detaljer som projektbeskrivningar, budgetuppskattningar, tidsfrister för inlämning, leverantörskvalifikationer och instruktioner för inlämning av anbud.

Dessutom introducerar vi Better Tender Matching, som är utformat för att hjälpa kunder att upptäcka de mest relevanta möjligheterna med oöverträffad noggrannhet. Genom att analysera viktiga aspekter som typ av tjänst eller varor, plats och andra relevanta faktorer som hämtats från anbud, parar AI-algoritmen ihop kvalificerade leverantörer med nya anbudsmöjligheter. Vår algoritm beräknar graden av matchning baserat på de angivna kriterierna.  

Detta är bara början på vår AI-resa. Vi är fast beslutna att utnyttja AI för att hantera specifika frågeställningar som våra kunder står inför.  

 

Du har nämnt konkurrens på det här området. Hur skiljer sig Mercell när det gäller AI-kapacitet?

Mercell sticker ut på flera sätt. För det första inser vi vikten av datakvalitet när det gäller prestanda, noggrannhet och tillförlitlighet för våra nya AI-funktioner. Att upprätthålla högkvalitativa metoder under hela datalivscykeln är avgörande för Mercell.

Med vår omfattande erfarenhet på marknaden säkerställer vi en pålitlig grund för datainmatningens integritet. Denna kunskap, berikad med historiska datapunkter för anbud, gör det möjligt för oss att generera korrekta, handlingsbara insikter, vilket ger större värde för våra kunder. Vår djupa förståelse för marknaden gör det möjligt för oss att träna AI-modeller effektivt, erbjuda korrekta och tillförlitliga förutsägelser och säkerställa tillförlitligheten och effektiviteten i våra lösningar. Denna erfarenhet ger oss bättre insikter för att förfina våra AI-kapaciteter, vilket kontinuerligt förbättrar vår förmåga att tillgodose behoven hos både köpare och leverantörer.

Mercell särskiljer sig dessutom genom att erbjuda en helhetslösning som spänner över hela den offentliga upphandlingsresan. Som en ledande leverantör inom denna bransch har vi den unika fördelen att sömlöst kunna integrera både anbuds- och buddata i våra AI-modeller. Detta holistiska tillvägagångssätt säkerställer att handlingsbara insikter extraheras från hela upphandlingsprocessen.

 

Etiska överväganden ligger i framkant när det gäller AI-utveckling. Hur säkerställer Mercell etisk upphandling och regelefterlevnad vid användning av AI?

Mercell lägger stor vikt vid etiska överväganden och regelefterlevnad vid användning av AI. Vi implementerar robusta dataskydds- och säkerhetsåtgärder för att skydda information. Särskilt anmärkningsvärt är vårt tillvägagångssätt att använda teknik som inte är beroende av kunddata, vilket återspeglar vårt engagemang för etiska och transparenta metoder. 

Datakällorna omfattar offentligt tillgängliga data, t.ex. webbplatser för offentlig upphandling och branschspecifika anbudsplattformar. Dessa källor följer relevanta lagar och förordningar och verkar under rättsliga ramar som säkerställer transparens, begränsning av partiskhet och rättvisa. Behandlingen av dessa uppgifter följer dessa rättsliga standarder och säkerställer efterlevnad av tillämpliga rättsliga ramar.

 

Vilka framtida AI-funktioner ser ni framför er som kommer att integreras i Mercells plattform?

Vårt åtagande att utveckla den offentliga sektorn till en AI-anpassad miljö framgår av de FoU-resurser som vi avsätter till vår färdplan för lösningar. I vår strävan efter framtida AI-kapacitet överväger vi också partnerskap med andra företag, den akademiska världen och forskningsorganisationer för att ligga i framkant när det gäller innovation. 

Bland våra framtida AI-förbättringar är vi intresserade av att förbättra hur leverantörer kan övervaka sin marknad och identifiera möjligheter på ett effektivt sätt med hjälp av AI. Vi vill begränsa friktion och komplexitet i samband med bevakning av upphandlingsmöjligheter.

Alla de framtida AI-funktioner som vi har på vår färdplan är redo att ta itu med alla de smärtpunkter som våra kunder står inför, med målet att omforma upphandlingsprocesser och öppna upp för nya affärsmöjligheter.

 

Det är tydligt att AI är här för att förändra offentlig upphandling. Avslutningsvis, vilka råd skulle du ge till både offentliga inköpare och leverantörer som är intresserade av att använda AI-teknik?

I denna tid av AI-driven omvandling kan organisationer och leverantörer inom den offentliga sektorn dra stor nytta av samarbetet med erfarna partners som Mercell.

Genom att utnyttja sin djupa förståelse för AI-teknik och omfattande branscherfarenhet kan dessa partners tillhandahålla skräddarsydda lösningar som tar itu med specifika upphandlingsutmaningar och maximerar värdet av AI-investeringar. Oavsett om det handlar om att optimera anbudsprocesser, förbättra leverantörshantering eller säkerställa regelefterlevnad är den expertis och det stöd som erbjuds av erfarna partners oumbärliga för att navigera i komplexiteten med AI-användning och driva konkreta resultat inom offentlig upphandling.