Upphandlare

Hållbar offentlig upphandling visar vägen till ett klimatneutralt Europa

hero-image

Med Europas åtaganden om nettonollutsläpp senast 2050 ses offentlig upphandling som en avgörande faktor för att uppnå dessa mål. I Europeiska unionen (EU) kommer upphandling att stå för cirka 14% av BNP, eller cirka 2 biljoner euro per år. Med denna typ av budgetutrymme har offentliga inköpare en unik position för att driva på utvecklingen på marknaden, sätta standarder och även efterfråga miljövänliga produkter och tjänster. 

Genom att integrera hållbarhet kan upphandlingsprocesser i slutändan bidra till klimatneutralitet. Men den offentliga upphandlingens inflytande stannar inte där - den är också en trendsättare. 

När regeringar och offentliga institutioner föregår med gott exempel blir det svårt att ignorera. Deras synliga engagemang för att prioritera hållbarhet och visa att det är ekonomiskt genomförbart och samhällsnyttigt kan inspirera den privata sektorn att hoppa på det gröna tåget. Detta leder inte bara till att hållbara metoder får genomslag utan också till sund konkurrens och till att hela marknaden får ett mer miljömedvetet tankesätt. Denna förändring stöder de långsiktiga miljömål som beskrivs i den europeiska gröna given.

Fördelarna med hållbar upphandling är uppenbara, men att implementera dessa metoder kan innebära utmaningar. Läs vidare för att ta reda på hur du kan leda vägen till ett klimatneutralt Europa genom att göra dina offentliga upphandlingsprocesser hållbara.

 

Den europeiska gröna given: en plan för hållbarhet

I en cirkulär, konkurrenskraftig ekonomi är "ekonomisk tillväxt frikopplad från resursanvändning, samtidigt som ingen människa och ingen plats lämnas utanför". Denna grundprincip ligger till grund för den europeiska gröna given, ett ramverk för åtgärder som ska göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten 2050. 

 

Nyckelkomponenter i den europeiska gröna given

42.5%

Nytt mål för förnybar energi för 2030 

-310Mt

Nettoupptag av CO2 till 2030

-50%

Mindre kemiska bekämpningsmedel för ett miljövänligt livsmedelssystem

Source Källa

 

Grön energi, renovering av byggnader och biologisk mångfald är några av de nyckelområden som man tänker på när man diskuterar minskade koldioxidutsläpp. Men man får inte glömma bort den offentliga upphandlingen. Offentlig upphandling står för cirka 14 procent av EU:s BNP och är ett kraftfullt instrument i verktygslådan för den europeiska gröna given. 

  • Direktivet om hållbarhetsrapportering för företag (CSRD)

EU kommer att kräva mer detaljerad information om miljö-, samhälls- och styrningsfrågor (ESG) i och med det senaste direktivet om hållbarhetsredovisning för företag (CSRD). Detta direktiv, som är nära kopplat till den europeiska gröna given och utformat för ökad transparens och ansvarighet, får stora konsekvenser för offentlig upphandling. 

Offentliga inköpare har nu i uppgift att prioritera hållbarhetsfrågor vid utvärdering av leverantörer, t.ex. koldioxidavtryck, socialt ansvar och resurseffektivitet. Läs vår senaste blogg om CSRD om du vill veta mer om CSRD:s inverkan på offentlig upphandling. 

 

Landspecifika lagar för en bättre miljö

Globalt sett stakar de globala målen för hållbar utveckling ut vägen mot en hållbar och inkluderande framtid. Inom EU har 23 medlemsländer uppdaterade planer och specifika lagar för att främja hållbar upphandling. 

Flera europeiska länder har antagit särskilda lagar för att stödja EU:s miljövänliga mål och främja hållbar upphandling. Här är några nämnvärda exempel:

 

  • Norge: Lag om transparens

Den norska transparenslagen trädde i kraft i juli 2022 och innebär att stora företag måste tillhandahålla detaljerade rapporter om hur de hanterar mänskliga rättigheter och miljöfrågor i sina leverantörskedjor. Lagen ses som ett stort steg mot etiska och hållbara affärsmetoder i landet och främjar transparens och ansvarsskyldighet, vilket påverkar mer än 8 000 företag. 

 

  • Nederländerna: Manifest för hållbar upphandling

Med en köpkraft som överstiger 73 miljarder euro årligen anpassar den nederländska regeringen sin offentliga upphandling till det sociala målet att "beställa med ambition och upphandla med påverkan". 

Deras manifest för hållbar upphandling ger offentliga inköpare mandat att beakta miljömässiga och sociala kriterier vid tilldelning av kontrakt. Denna långsiktiga och miljöinriktade strategi har redan lett till betydande förändringar i de offentliga upphandlingarna. 

 

  • Frankrike: Lag mot avfall eller Loi AGEC

Varje år förstörs osålda produkter till ett värde av 630 miljoner euro i Frankrike, vilket genererar betydande avfallsmängder per person och orsakar miljöskador som hotar den biologiska mångfalden. 

Som svar på detta inledde Frankrike en övergång till en cirkulär ekonomi med lagen om avfallshantering som antogs 2020. Offentlig upphandling stöder dessa ansträngningar genom att prioritera hållbara, reparerbara och återvinningsbara produkter. Sedan lagen trädde i kraft har plastavfallet minskat med 15 %.    

 

  • Tyskland: Den nationella lagen om klimatförändringar

För att påskynda sin väg mot klimatneutralitet antog Tyskland en avgörande reform som kallas Federal Climate Change Act. Lagen fastställer rättsligt bindande mål för att minska utsläppen av växthusgaser med 55% fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. 

I lagen beskrivs specifika åtgärder inom olika sektorer, bland annat transport, byggnation och energi. 

Hur påverkar detta offentlig upphandling? Offentliga inköpare prioriterar nu utsläppssnåla och energieffektiva produkter och tjänster och stöder därmed Tysklands klimatmål. Denna förändring säkerställer att upphandlingsbesluten ligger i linje med landets ambitiösa miljömål och bidrar avsevärt till att minska koldioxidavtrycket.

 

Integrera hållbarhet i din offentliga upphandling  

Med den europeiska gröna given och olika nationella lagar i åtanke är det viktigt att förstå hur man integrerar hållbarhet i offentliga upphandlingsprocesser. I det här avsnittet beskrivs praktiska steg och strategier som hjälper dig att anpassa dina upphandlingsaktiviteter till miljömål och socialt ansvar. Genom att utforska dessa handlingsbara insikter kommer du att vara utrustad för att göra en meningsfull inverkan på hållbarhet genom dina upphandlingsbeslut.

 

1. Kriterier för hållbarhet i upphandlingar

Att införa hållbarhetskriterier i dina upphandlingar innebär att du anpassar upphandlingskraven så att de omfattar miljöhänsyn. Detta innebär att man specificerar användningen av miljövänliga material, kräver energieffektiva tjänster och produkter och fastställer tydliga viktade kriterier i utvärderingsmetriken.

Beroende på upphandlingsmålen kan kriterier som återvinningsbarhet hos lokala leverantörer, andel förnybar energi och hänsyn till arbetstagarnas välbefinnande inkluderas. Genom att tillämpa dessa åtgärder säkerställs hållbarhet under hela upphandlingsprocessen och leverantörer med starka miljömeriter filtreras.

 

2. Livscykelkostnad (LCC)

Beakta livscykelkostnaden (LCC) när du fattar beslut om upphandling. Även om inköpspriset är viktigt är det bara en del av den totala kostnaden för att äga och avyttra en produkt eller tjänst. LCC omfattar alla kostnader som uppstår under produktens livstid, och EU tillhandahåller olika sektorsspecifika beräkningsverktyg för att hjälpa till i denna process.

Hållbara alternativ visar sig ofta vara mer kostnadseffektiva på lång sikt tack vare lägre drifts- och avfallshanteringskostnader. För att implementera LCC på ett effektivt sätt bör du börja med att genomföra omfattande analyser för större upphandlingar. Se också till att dina upphandlare är utbildade i LCC-metodik och använd dessa beräkningar som underlag för dina upphandlingsbeslut. 

 

3. Miljömärkningar och certifieringar

Med så många tillgängliga produktalternativ förenklar miljömärkningar och certifieringar processen med att hitta hållbara alternativ till konventionella produkter. Miljömärkningar fungerar som fyrbåkar för hållbara val och främjar införandet av ansvarsfull produktteknik och konsumentbeteende samtidigt som de gynnar miljön.

Uppmuntra dina leverantörer att skaffa erkända miljömärkningar och integrera dem i dina urvalskriterier. Genom att prioritera produkter med dessa certifieringar bidrar du till en grönare och mer hållbar upphandlingsprocess. 

 

4. Samråd med marknaden före upphandling

Genom att involvera leverantörer och intressenter tidigt i upphandlingsprocessen kan innovativa och hållbara lösningar tas fram. Genom att organisera samråd med marknaden före upphandlingen får du en plattform för att kommunicera dina hållbarhetsmål och samla in värdefull feedback från potentiella leverantörer.

Genom att engagera marknaden i detta tidiga skede främjar du samarbete och säkerställer att dina hållbarhetsmål uppfylls, vilket i slutändan leder till effektivare upphandlingsresultat. Dessa samråd är ett viktigt steg för att utveckla partnerskap och driva fram positiva förändringar i era upphandlingsrutiner.

 

5. Övervakning av framsteg inom hållbarhet

De flesta offentliga upphandlingsenheter inom EU publicerar årliga hållbarhetsrapporter för att belysa de miljömässiga och sociala effekterna av offentliga kontrakt. Öppenhet i denna process är avgörande, eftersom det främjar ansvarsskyldighet och gör det möjligt för intressenter att observera effekterna av hållbara upphandlingspolicyer. Öppenheten kan driva fram ständiga förbättringar och innovation genom att lyfta fram både framgångar och områden som behöver uppmärksammas. Dessutom säkerställer den att upphandlingsstrategierna är i linje med bredare mål som att minska koldioxidutsläppen, minimera avfallet och främja social rättvisa.

Med tillgång till detaljerade mätetal för hållbarhetsprestanda kan inköpscheferna förfina sina strategier utifrån solida bevis snarare än antaganden. Dessa data hjälper till att identifiera vilka leverantörer som bäst uppfyller hållbarhetsmålen, upptäcka potentiella risker och hitta möjligheter till mer hållbara metoder. 

 

6.  Att skapa en kultur av hållbarhet

För att skapa en kultur av hållbar upphandling krävs engagemang på alla nivåer i organisationen. Att integrera hållbarhetsmålen i den övergripande strategin innebär att du måste utbilda och avsätta resurser för din inköpspersonal. Genom att prioritera hållbarhet och ge ditt team de verktyg och det stöd som behövs lägger du grunden för en kultur som värdesätter etiska och miljövänliga upphandlingsmetoder. 

Genom att uppmuntra till öppen kommunikation, främja samarbete och erkänna prestationer inom hållbar upphandling stärks denna kultur ytterligare, vilket ger en varaktig effekt och positiv förändring inom organisationen.

 

Kom igång med hållbar upphandling med Mercell

Att övergå till hållbar offentlig upphandling är inte bara en skyldighet enligt den europeiska gröna given; det är en möjlighet att föregå med gott exempel och göra en betydande inverkan på miljön. 

Att införa hållbarhet i upphandlingsprocesser kräver rätt verktyg för att säkerställa effektivitet och efterlevnad. En robust, enhetlig anbudsplattform, som Mercell, kan hjälpa dig att integrera hållbarhet i varje steg av upphandlingens livscykel.  

Planering av upphandlingar: Integrera hållbarhet redan från början genom att sätta upp tydliga mål för upphandlingen som är anpassade till dina hållbarhetsmål. Din organisation kan rangordna leverantörer utifrån rigorösa hållbarhetskriterier och detaljerade frågeformulär för att säkerställa att din upphandling är i linje med hållbara metoder. Oavsett om du planerar inköp för en enskild upphandling eller för hela kategorier säkerställer vår plattform att alla interna inköpsbehov rapporteras och hanteras i enlighet med dina fastställda hållbarhetsmål.

Inköp och anbud: Driv hållbar upphandling genom att införliva hållbarhetskriterier i inköps- och anbudsprocesserna. Uppmana leverantörer att lämna förslag som tar hänsyn till viktiga ESG-aspekter. Dra nytta av ett omfattande bibliotek med standardiserade hållbarhetskriterier som gör det möjligt för alla inköpare att konsekvent upprätthålla höga hållbarhetsstandarder.

Hantering av avtalens livscykel: Säkerställ löpande efterlevnad och prestanda med hjälp av robusta verktyg för avtalshantering. Se till att alla avtalsförpliktelser uppfylls med fokus på miljömässig och social påverkan genom att övervaka viktiga resultatindikatorer (KPI:er) som återspeglar dina hållbarhetsmål. 

Hantering av leverantörsrelationer: Bygg starka och hållbara partnerskap med våra avancerade verktyg för hantering av leverantörsrelationer. Sätt upp och övervaka konkreta hållbarhetsmål, utvärdera leverantörernas prestationer och upprätta nyckeltal för att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet. Viktiga resultatindikatorer (KPI:er) kan inkludera: 

  • Procentandel av kontrakten som innehåller hållbarhetskriterier.

  • Minskning av växthusgasutsläpp från upphandlade produkter.

  • Volym avfall som minskats eller återvunnits genom upphandlingsinsatser.

 

Vår plattform hjälper dig att hålla leverantörscertifikat och efterlevnadsdokument uppdaterade, effektiviserar förkvalificering och rangordnar leverantörer utifrån hållbarhetskriterier. Denna transparens visar ditt engagemang för hållbarhet och ger värdefulla insikter för att förbättra dina upphandlingsstrategier. 

Med vår plattform kan du tryggt rapportera och dokumentera dina leverantörers hållbarhetsarbete och säkerställa efterlevnad av transparenslagen, EU:s taxonomi eller CSDD-krav.

Ta nästa steg mot en hållbar framtid och utforska hur Mercell kan förändra dina offentliga upphandlingsprocesser genom att boka ett samtal med en av våra branschexperter

Effektivisera dina inköps- och upphandlingsprocesser nu