Upphandlare

Att stärka små och medelstora leverantörer så att de kan konkurrera i offentliga upphandlingar

hero-image

När vi undersöker EU:s offentliga upphandlingar ser vi ett landskap som i hög grad är redo för förändring. Det är tydligt att det inte bara är nödvändigt att öka konkurrensen och säkerställa sund konkurrens, utan att det faktiskt är avgörande. Här är skälet till detta:

Trots de ambitiösa reformerna 2014, som utlovade strömlinjeformade processer, ökad transparens och ett välkomnande av mindre företag, ger verkligheten en annan bild. Det är fortfarande ett maratonlopp som väntar, inte en sprint.

Reformerna var tänkta att förändra spelplanen, men många företag kämpar i dag med samma gamla utmaningar. Det är dags för en verklig diskussion om hur egenmakt och strategiskt leverantörsstöd kan leda till en verklig omvandling.

Genom att ta itu med dessa utmaningar kan vi bana väg för en upphandlingsvärld som inte bara ser bra ut på papperet utan som också levererar i verkligheten, med innovation, rättvisa och effektivitet som ledord.

 

I den här artikeln:  

  • Konkurrensutsatt anbudsgivning minskar i EU:s upphandlingar

  • Reform kontra verklighet: EU:s upphandlingar efter 2014

  • Att stärka leverantörerna leder till bättre anbudsresultat

  • Hur Mercell ger leverantörer möjlighet till sund konkurrens

  • Slutsatser

Konkurrensutsatt anbudsgivning minskar i EU:s upphandlingar

EU's offentliga upphandlingar är en viktig del av EU:s ekonomi, med utgifter på cirka 2 biljoner euro varje år, eller 14 % av EU:s totala BNP

Men det finns ett växande problem: konkurrensen är på tillbakagång. 

Under det senaste årtiondet har vi sett att antalet kontrakt med endast ett anbud nästan har fördubblats, vilket innebär att den konkurrensutsatta anbudsgivning som är så viktig har försvunnit. 

Samtidigt är den gränsöverskridande upphandlingen, där företag från ett EU-land vinner kontrakt i ett annat, fortfarande låg, bara 5 % av alla kontrakt. 

Vad detta tyder på är att inte tillräckligt många utländska leverantörer får chansen att delta. 

Med andra ord: Dessa trender visar på behovet av två saker - en mycket närmare titt på det nuvarande landskapet, plus några nya idéer för att få tillbaka konkurrensen.

 

Reform och verklighet: EU:s upphandlingar efter 2014

Översynen av EU:s regler för offentlig upphandling 2014 var verkligen ambitiös. Den syftade till viktiga förbättringar på områden som att förenkla processerna, öka de små och medelstora företagens deltagande, uppmuntra strategiska inköp och öka transparensen. 

Men trots dessa intentioner har verkligheten inte riktigt levt upp till förväntningarna. Löftet om enklare tillgång för nykomlingar och mindre företag har inte riktigt infriats, vilket gör att de kämpar för att få fotfäste på marknaden. 

Och i stället för att se en ökning av antalet små och medelstora företag som vinner kontrakt finns det fortfarande utmaningar som blockerar deras väg och kväver dessa viktiga aktörers bidrag. 

Så när det gäller strategisk upphandling använder vi inte vår köpkraft fullt ut för att driva fram innovation och ta itu med viktiga samhällsfrågor. Det innebär att offentliga kontrakt inte levererar så mycket värde eller innovation som de potentiellt skulle kunna göra.

Dessutom hindras våra ansträngningar för att skapa ett mer öppet och trovärdigt system av pågående problem med transparens och integritet.

Så det är tydligt: Vi måste gräva djupare för att förstå varför det inte finns tillräckligt med konkurrens. EU:s offentliga upphandlingar måste fungera bättre för alla inblandade intressenter: Genom att vara mer effektiv, tydlig och inte minst rättvis.

 

Att stärka leverantörerna leder till bättre anbudsresultat  

Genom att förse leverantörerna med kritisk kunskap, praktiska verktyg och marknadsinsikter förvandlas de till aktiva konkurrenter i offentliga upphandlingar, vilket avsevärt förbättrar både kvaliteten och mångfalden i de anbud som lämnas in.

Låt oss gå igenom hur detta gör skillnad:

1. Sänka tröskeln och bryta ner barriärer

Omfattande utbildning om anbudsprocesser, rättsliga krav och digitala inlämningar sänker trösklarna. Detta inkluderande tillvägagångssätt lockar ett bredare spektrum av leverantörer, vilket främjar en konkurrenskraftig marknad som sänker kostnaderna och förbättrar servicekvaliteten för offentliga köpare.

Genom att ta itu med vanliga utmaningar som komplex dokumentation och språkbarriärer med hjälp av riktad utbildning jämnas spelplanen ut, vilket gör upphandlingsprocesserna mer inkluderande och konkurrenskraftiga.

Plattformar som Mercell är centrala i denna omvandling och erbjuder specialiserade kurser om upphandlingsstrategier och efterlevnad av regelverk. Dessa expertledda resurser breddar leverantörsbasen och ger konkreta fördelar, inklusive kostnadsbesparingar och överlägsna upphandlingsresultat för inköpare.

 

2. Ökad transparens

Öppenhet i offentlig upphandling är omvälvande. Tillgång till aktuella marknadsdata, inklusive tidigare anbud och kontraktens utgångsdatum, ger flera viktiga fördelar:

  • Informerad budgivning: Leverantörer kan analysera tidigare vinnande anbud och anpassa sina förslag till köparens förväntningar och behov.

  • Förbättrat förtroende: Öppna och rättvisa anbudsprocesser skapar förtroende och uppmuntrar fler leverantörer att delta.

  • Identifiering av möjligheter: Genom att spåra när kontrakt löper ut kan leverantörerna förbereda sig inför kommande upphandlingar och säkerställa beredskap och strategisk planering.

  • Benchmarking av prestationer: Historiska data gör det möjligt för leverantörer att jämföra sig med konkurrenter, identifiera områden som kan förbättras och höja kvaliteten på anbuden.

 

3. Förbättra kvaliteten på anbuden

När leverantörerna har detaljerade insikter, avancerade verktyg och praktiska resurser kan de skräddarsy anbuden exakt efter köparens krav.

Detta tillvägagångssätt säkerställer att anbuden överensstämmer med köparens strategiska mål, inte bara med tekniska specifikationer. Att förstå köparens vision hjälper leverantörerna att skapa utmärkta förslag, vilket höjer den övergripande standarden på anbuden.

Trots detta tvekar många leverantörer, särskilt mindre sådana, att delta på grund av komplexiteten i anbudsprocessen. Detta är vanligt för nykomlingar med begränsad erfarenhet av offentlig upphandling.

Genom att ge tydlig vägledning om förfrågningsunderlag, utvärderingskriterier och digitala inlämningar förenklar vi processen. Detta stöd uppmuntrar fler leverantörer att delta, vilket skapar en konkurrenskraftig anbudsmiljö med högre kvalitet.

 

4. Säkerställa att reglerna följs

En välinformerad leverantör är en leverantör som följer reglerna. Genom att fullt ut förstå det juridiska och regulatoriska landskapet kan leverantörerna säkerställa att deras anbud uppfyller alla krav. Därför är det viktigt att stödja leverantörerna med rätt resurser och stöd för efterlevnad.

För att hjälpa leverantörerna att förstå efterlevnaden bättre erbjuder vi omfattande utbildningsprogram, samråd med experter och lättillgängliga onlineresurser. Genom att upprätthålla efterlevnad säkerställs att alla deltagare utvärderas på lika villkor, vilket skapar en robust och rättvis konkurrensprocess.

 

Hur Mercell möjliggör leverantörsinflytande och sund konkurrens  

På Mercell är vårt uppdrag att förenkla och säkerställa efterlevnad i anbudsförfaranden, samtidigt som vi främjar lika möjligheter för alla leverantörer inom den offentliga sektorn. Vårt huvudmål har lett oss till att effektivisera den offentliga anbudsprocessen och skapa en sömlös, effektiv och givande upplevelse. Vi fokuserar på att stödja leverantörernas tillväxt och professionalisera marknaden.

Vi har förändrat den offentliga anbudsgivningen genom att integrera upptäckt, utvärdering och anbudsgivning på ett och samma ställe. Denna integration förenklar inte bara den dagliga verksamheten för leverantörerna, utan ger dem också värdefulla marknadsinsikter och omfattande utbildning i anbudsstrategier.

Vi tillhandahåller effektiva verktyg som använder offentligt tillgänglig information, t.ex. anbudsdokument och fält som köparna har skickat in. Vi sammanställer dessa data i lättförståeliga format och hjälper leverantörerna att förstå sina potentiella kunder, anbudsmarknaden, avtalens utgångsdatum och historiska upphandlingar. Vår kunskapshubb utbildar leverantörer i hur de optimerar sina anbudsansökningar. Informationen är inte skräddarsydd för specifika anbudsförfaranden, utan förbättrar leverantörernas övergripande marknadsförståelse.   

Detta gynnar både små och stora leverantörer och inköpare. Små eller lokala leverantörer, som vanligtvis är begränsade av tid och resurser, har stor nytta av vår effektiva anbudsprocess. Det ger dem den tid de behöver för att fokusera mer på att skapa exceptionella anbud utan att bli överväldigade. För större leverantörer, även med dedikerade team, förbättrar vårt system deras budgivningsprocesser, vilket gör att de kan arbeta mer proaktivt och förbättra kommunikationen.

Med de praktiska och intuitiva verktyg som finns tillgängliga tillhandahåller vi också omfattande marknadsinsikter och utbildning. Detta inkluderar tillgång till Mercell Academy HYPERLINK "https://info.mercell.com/en/for-suppliers/academy-support"& HYPERLINK "https://info.mercell.com/en/for-suppliers/academy-support" Support, som erbjuder färdiga resurser som fördjupar leverantörernas förståelse för den offentliga sektorn och lär ut strategier för att professionalisera alla sina anbudsinsatser.

Detta förbättrar inte bara kvaliteten på anbuden i allmänhet, utan ökar också leverantörernas självförtroende och kompetens, vilket i sin tur gynnar köparna genom högre kvalitet och mer konkurrenskraftiga anbud.

 

Slutsatser

Att stärka leverantörerna och erbjuda dem strategiskt stöd är avgörande för att förbättra EU:s offentliga upphandlingar. 

Även efter de stora förändringarna 2014 ser vi fortfarande mindre konkurrens och småföretag som kämpar. 

Genom att ta itu med dessa utmaningar direkt kan vi skapa förutsättningar för en upphandlingsprocess som inte bara är mer effektiv överlag, utan också mer transparent och rättvis. 

Så här är det: Att verkligen stärka leverantörerna är en laginsats, och det kräver bättre samarbete mellan myndigheter, upphandlingsexperter och leverantörerna själva. Om det görs en värdefull insats kan vi avsevärt förbättra resultaten i offentlig upphandling, vilket gynnar alla inblandade genom detta gemensamma stöd. Att öka leverantörernas kompetens hjälper dem att hantera dagens utmaningar och ger dem förutsättningar för framtida framgångar och innovation.

Mercell går in som en partner som är engagerad i att förse dig med verktygen för en effektiviserad upphandlingsprocess. Om du är intresserad av att se hur Mercell kan hjälpa dig med alla aspekter av din inköps- och anbudsprocess kan du boka en demo här. 

Mercell ger också leverantörer den kunskap och det stöd de behöver för att med säkerhet kunna skriva de bästa anbuden. Du kan prova Mercells bevakningstjänst gratis i 14 dagar utan några förpliktelser.