„Mercell“ paslaugų prenumeratos sąlygos


1. Prenumeratos sutarties šalys 

Jei konkrečiai neaptarta atskiroje su klientu (naudotoju) pasirašytoje sutartyje, šios sąlygos, užsakymo patvirtinimas ir visos papildomos sąlygos, kurios gali būti taikomos (toliau – prenumeratos sutartis), taikomos naudojimuisi „Mercell“ paslaugomis (įskaitant svečių ir bandomąsias paskyras). Šis dokumentas yra sutartis tarp juridinio asmens arba individualios įmonės (įskaitant visus licencijuotus naudotojus), nurodyto užsakymo patvirtinime arba paskyros registracijoje (toliau – klientas), ir „Mercell“ bendrovės, teikiančios užsakymo patvirtinime arba paskyros registracijoje nurodytas paslaugas (toliau – „Mercell“).

Šiose sąlygose sąvoka „Mercell“ bendrovė“ suprantama kaip juridinis asmuo, priklausantis „Mercell“ grupei ir susijęs su klientu; ši informacija klientui nurodoma užsakymo patvirtinime.


2. Prenumeratos sutarties sąlygų priėmimas


Užsakydamas paslaugas, dėl jų registruodamasis ir (arba) jomis naudodamasis, klientas ir naudotojas patvirtina, kad perskaitė ir suprato šias sąlygas ir sutinka laikytis šių ir visų taikomų papildomų sąlygų, pavyzdžiui, „Mercell“ bendrovės atsakomybės principų, naudojimo sąlygų, privatumo politikos ir duomenų tvarkymo sutarties; visos jos yra prenumeratos sutarties dalis, kai „Mercell“ tvarkys asmens duomenis kliento vardu, ir yra laikomos kliento priimtomis ir patvirtintomis, kai klientas ar jo naudotojai užsako paslaugas, dėl jų registruojasi ir (arba) pradeda jomis naudotis. Tas pats taikoma ir klientams bei naudotojams, užregistravusiems svečio paskyrą arba bandomąją paskyrą, kuriems atitinkamai taip pat taikoma prenumeratos sutartis.

Bet kuris naudotojas, užsakydamas paslaugas, dėl jų registruodamasis, prie jų prisijungdamas ir (arba) jomis naudodamasis ir (arba) sudarydamas prenumeratos sutartį kliento vardu, garantuoja ir pareiškia, kad turi tam įgaliojimus. Jei naudotojas neturi tokių įgaliojimų arba nesutinka su prenumeratos sutarties sąlygomis, nei naudotojas, nei klientas negali naudotis paslaugomis. „Mercell“ teikiamų paslaugų aprašymas bus nurodytas „Mercell“ naudotojui išduotame užsakymo patvirtinime.

„Mercell“ taip pat suprantama kaip nuoroda į filialus, subrangovus ir kitas trečiąsias šalis, kurias „Mercell“ kartais gali pasitelkti ar su kuriomis gali kitaip bendradarbiauti dėl paslaugų teikimo. 

3. Bendrosios naudojimo sąlygos


Sudarydamas su „Mercell“ prenumeratos sutartį, klientas pateikė užsakymą ir (arba) užsiregistravo dėl licencijuotos prieigos prie „Mercell“ informacinių paslaugų ir priemonių viešųjų pirkimų srityje kaip mokamos prenumeratos, bandomosios prenumeratos arba svečių prenumeratos, kaip nurodyta užsakymo patvirtinime arba registruojant paskyrą.

Svečio paskyra suteikia klientui ir naudotojams ribotą prieigą prie paslaugų informacijos ir funkcijų. Bandomoji paskyra suteikia klientui ir naudotojams galimybę laikinai naudotis paslaugomis ribotą laikotarpį, kaip nurodė „Mercell“. Gali būti ribojama, kiek kartų klientas ir (arba) naudotojas gali prenumeruoti bandomąją paskyrą.

Jei klientas ir jo naudotojai laikosi visų prenumeratos sutarties sąlygų, „Mercell“ suteikia klientui ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą, neperduodamą ir atšaukiamą licenciją naudotis paslaugomis, patvirtintomis užsakymo patvirtinime arba registruojant paskyrą, kad jis galėtų naudotis paslaugomis atsižvelgiant į prenumeruojamas paslaugas tik savo vidaus reikmėms. Bet koks piktnaudžiavimas paslaugomis, įskaitant paieškos robotų naudojimą, automatinį informacijos atsisiuntimą ir panašią veiklą naudojantis paslaugomis ir svetainėmis, yra griežtai draudžiamas ir būtų suprantamas kaip sutarties pažeidimas, todėl „Mercell“ pasilieka teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei klientas, naudotojai ar susijusios paskyros piktnaudžiauja paslaugomis.

Klientas ir (arba) bet kuris naudotojas, įgaliotas ar neįgaliotas, jokiomis aplinkybėmis neturi teisės pats ar leisti tretiesiems asmenims prisijungti prie paslaugų ir (arba) „Mercell“ sistemų, įskaitant „Mercell“ subrangovų sistemas, naudojamas paslaugoms teikti, neviešų sričių, jomis manipuliuoti ar naudotis, tikrinti bet kurios sistemos ar tinklo pažeidžiamumą, pažeisti ar apeiti bet kurias saugumo ar autentiškumo patvirtinimo priemones, trukdyti (įskaitant bandymus tai daryti) bet kurio naudotojo, kompiuterio ar tinklo prieigai.

Klientas yra visiškai ir išimtinai atsakingas už bet kokį kliento naudotojų naudojimąsi paslaugomis, įskaitant visą veiklą, vykdomą per tokias naudotojų paskyras, ir tokios veiklos teisėtumą, nepriklausomai nuo to, ar klientas iš tikrųjų arba aiškiai tai leido, ar ne. Be to, klientas sutinka atleisti „Mercell“ ir jos subrangovus nuo visų pretenzijų ir atsakomybės bei padengti išlaidas (įskaitant pagrįstas išlaidas advokato pagalbai apmokėti), kylančias dėl kliento ar jo naudotojų netinkamo naudojimosi paslaugomis pažeidžiant prenumeratos sutartį ar galiojančius įstatymus. Klientas privalo nedelsdamas pranešti „Mercell“ ir dėti pagrįstas pastangas, kad nedelsiant nutrauktų bet kokį paslaugų naudojimą pažeidžiant prenumeratos sutartį, apie kurį klientas įtaria ar sužino.

4. Bendrosios licencijos sąlygos

Jei užsakymo patvirtinime dėl skirtingo naudotojų licencijų skaičiaus nenurodyta kitaip, licencijos yra individualios, todėl tarp licencijos ir kiekvieno kliento naudotojo yra 1:1 santykis. Tai reiškia, kad viena licencija gali naudotis tik vienas asmuo (naudotojas) arba užsakymo patvirtinime sutartas skaičius. Bet koks dalijimasis licencija yra draudžiamas ir reiškia esminį kliento sutarties pažeidimą.

Jei naudotojo darbo santykiai su klientu nutraukiami, klientas turi išjungti arba pašalinti naudotoją.

5. Naudotojo registracija ir duomenų įvedimas

Klientui suteikta licencija apima galimybę kliento darbuotojams užsiregistruoti paslaugų naudotoju, jei tai patvirtina „Mercell“. Registruodamas naudotoją, klientas yra atsakingas ir įsipareigoja užtikrinti, kad asmeniniai naudotojų ID ir slaptažodžiai būtų laikomi konfidencialia informacija, siekiant užkirsti kelią neįgaliotų asmenų prieigai. Asmeninė naudotojo prieiga negali būti perduota jokiai kitai šaliai ar asmeniui be išankstinio „Mercell“ sutikimo.

Klientas yra atsakingas ir privalo užtikrinti, kad naudotojai paslaugų sistemoje įvestų teisingą informaciją, įskaitant kliento įmonės pavadinimą, asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir bet kokią kitą reikalaujamą informaciją, ir kad ši informacija būtų nuolat atnaujinama. Klientui ir (arba) naudotojui neleidžiama pasirinkti ar naudoti kito asmens tapatybės, siekiant apsimesti tuo asmeniu. „Mercell“ pasilieka teisę bet kada patikrinti naudojamą el. pašto adresą. Naudotojų paskyros, kuriose pateikta neteisinga informacija, bus uždarytos be įspėjimo. „Mercell“ neatsako už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl pirmiau nurodytų reikalavimų nesilaikymo.

Klientas yra atsakingas už tai, kad patikrintų, ar sąskaitų faktūrų išrašymo informacija, prisijungimo duomenys, registracijos duomenys ar kita paslaugoms reikalinga informacija yra teisinga. Be to, klientas atsako už tai, kad visa informacija, kurią klientas ar jo naudotojai išsaugo, naudoja ar kitaip tvarko naudodamiesi bet kuriomis paslaugomis, atitiktų galiojančius teisės aktus. 

Visą kliento pateiktą informaciją naudos tik „Mercell“. Informacija taip pat nebus parduodama ar perduodama trečiosioms šalims. Prireikus „Mercell“ pasilieka teisę atskleisti informaciją apie registruotus klientus ir naudotojus valdžios institucijoms, pavyzdžiui, policijai ar kitoms institucijoms.

6. Prenumeratos trukmė ir pranešimas apie nutraukimą

Jei užsakymo patvirtinime nenurodyta kitaip, mokamos prenumeratos trukmė yra vieneri (1) metai nuo užsakymo patvirtinimo dienos, nebent užsakymo patvirtinime nurodyta kitaip. Vėliau prenumerata bus automatiškai pratęsiama vieneriems (1) metams. Bet kokį galimą įsigytų paslaugų atšaukimą ar sumažinimą klientas arba „Mercell“ turi įforminti raštu ne vėliau kaip likus devyniasdešimčiai (90) dienų iki prenumeratos laikotarpio pabaigos.

Pranešimo apie sutarties nutraukimą atveju už likusį prenumeratos laikotarpį, jei toks egzistuoja, pinigai negrąžinami. 

Bandomosios paskyros prenumeratos laikotarpis yra toks, koks nurodytas paskyros registracijos informacijoje, nebent susitarta kitaip. 

Jei klientas atšaukia bet kurios paslaugos naudotojo licenciją (išskyrus svečio paskyros arba bandomosios paskyros licenciją), pasibaigus mokėtinos prenumeratos terminui „Mercell“ pakeičia atšauktą licenciją į svečio paskyros licenciją, o tai reiškia, kad kliento naudotojams suteikiama ribota svečio paskyra. 
Tas pats taikoma ir klientams, kurie nemokamai išbandė paslaugas, kai pasibaigus bandomajam laikotarpiui naudotojo licencija pakeičiama į svečio paskyros licenciją. 

Klientas visada gali pasirinkti raštu pranešti apie svečio paskyros prenumeratos nutraukimą, kuris įsigalioja iš karto. Tokiu atveju „Mercell“ panaikins kliento svečio paskyros prenumeratą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per šešiasdešimt (60) dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą ir taip nutrauks kliento pranešime apie sutarties nutraukimą nurodyto svečio paskyros naudotojo prieigą prie paslaugų. Kitu atveju svečio paskyros prenumerata galioja tol, kol kliento naudotojas yra aktyvus. Tačiau „Mercell“ automatiškai nutraukia svečio paskyros prenumeratą be išankstinio pranešimo klientui, jei kliento svečio paskyros naudotojas neaktyvus (neprisijungęs) svečio paskyroje daugiau kaip trejus (3) metus.

7. Prenumeratos sutarties nutraukimas anksčiau laiko

Jei klientas pažeidžia bet kurią iš prenumeratos sutarties sąlygų, „Mercell“ turi teisę pranešti apie prenumeratos sutarties nutraukimą, kuris įsigalioja iškart, ir nutraukti prieigą prie paslaugų, neprisiimdama jokios atsakomybės. 

Be to, „Mercell“ turi teisę pranešti apie prenumeratos sutarties nutraukimą, kuris įsigalioja iškart, neprisiimdama jokios atsakomybės, jei klientas paskelbiamas bankrutavusiu, klientui paskiriamas patikėtinis, pradedama taikos su kliento kreditoriais ar panaši procedūra arba jei klientas gali būti laikomas nemokiu dėl kitų priežasčių. 

Pranešimo apie sutarties nutraukimą atveju už likusį prenumeratos laikotarpį, jei toks egzistuoja, pinigai negrąžinami. 

„Mercell“ pasilieka teisę nedelsdama nutraukti prenumeratos sutartį dėl patogumo, be jokios priežasties ir neprisiimdama jokios atsakomybės. Jei įmanoma, „Mercell“ dės pagrįstas pastangas, kad klientui ir (arba) naudotojui pateiktų išankstinį rašytinį pranešimą, o klientai ir (arba) naudotojai tokiais atvejais gali turėti teisę į bet kokių iš anksto sumokėtų sumų, atitinkančių likusį prenumeratos laikotarpį, grąžinimą, jei tokios sumos egzistuoja. 

8. Paslaugų prieinamumas ir klientų aptarnavimas

Paslaugomis paprastai galima naudotis visą parą. Tačiau „Mercell“ teikia paslaugas „tokias, kokios yra“, o klientas ir jo naudotojai pripažįsta, kad paslaugos nėra be klaidų ir ne visada veiks nepertraukiamai. „Mercell“ nesuteikia nei aiškiai išreikštų, nei nustatytų įstatymu, nei numanomų garantijų, susijusių su paslaugų prieinamumu ar pajėgumu.

„Mercell“ pasilieka teisę retkarčiais nutraukti paslaugų teikimą dėl įprastos techninės priežiūros ar atnaujinimo. Nepaisant to, „Mercell“ stengsis atlikti techninę priežiūrą taip, kad kuo labiau sumažintų paslaugų neprieinamumą ir poveikį kliento kasdienei veiklai, priklausomai nuo aplinkybių.

9. Kainos ir jų koregavimas

Jei raštu nesusitarta kitaip, kainos atitinka užsakymo patvirtinimą arba galiojantį „Mercell“ gaminių ir kainų sąrašą. „Mercell“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kainas, tačiau esamoms prenumeratoms kainų pakeitimai bus taikomi tik kitam prenumeratos laikotarpiui, prasidedančiam prenumeratos atnaujinimo metu, kaip aprašyta 6 skirsnyje.

Į kainas neįskaičiuoti mokesčiai ir kitos bendrosios mokėtinos sumos, kurias nustato šalies, kurioje teikiamos paslaugos, mokesčių ar kitos valdžios institucijos.

10. Sąskaitų faktūrų išrašymo ir apmokėjimo sąlygos

Išskyrus svečių, nemokamas ir bandomąsias paskyras, klientas turi iš anksto sumokėti už visą prenumeratos laikotarpį pagal „Mercell“ išrašytą sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra išrašoma per dešimt (10) dienų nuo užsakymo patvirtinimo išdavimo, nebent užsakymo patvirtinime susitarta kitaip arba šalyje, kurioje išrašoma sąskaita faktūra, galioja vietiniai reikalavimai, prieštaraujantys dešimties (10) kalendorinių dienų sąskaitos faktūros išrašymo laikotarpiui. Papildomai prie taikytinos gaminio kainos bus taikomas administravimo mokestis. Klientas privalo sumokėti per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos, nebent užsakymo patvirtinime susitarta kitaip arba šalyje, kurioje išrašoma sąskaita faktūra, galioja vietiniai reikalavimai, prieštaraujantys trisdešimties (30) kalendorinių dienų mokėjimo laikotarpiui.

Visi kliento mokėjimai turi būti atliekami vietos, kurioje teikiamos paslaugos, valiuta, nebent „Mercell“ nurodo kitaip.

Jei sąskaitoje faktūroje arba jos priede pateikiama neišsami arba nepakankama informacija, susijusi su paslauga arba mokėjimu, kuriam taikoma sąskaita faktūra, klientas yra atsakingas už tai, kad per pagrįstą laiką informuotų „Mercell“. Tokiais atvejais „Mercell“ užtikrins, kad neišsami ar netiksli informacija būtų ištaisyta.
Pavėluoto mokėjimo atveju „Mercell“ skaičiuos delspinigius nuo visų nesumokėtų sumų pagal šalies, kurioje „Mercell“ išrašė sąskaitą faktūrą, teisės aktus. Neįvykdžius mokėjimo, „Mercell“ turi teisę uždrausti klientui ir visiems kliento naudotojams naudotis paslaugomis. 

11. Atsakomybės apribojimas

Paslaugose ir „Mercell“ svetainėse pateikiama informacija yra surinkta iš viešų šaltinių ir „Mercell“ nepatikrino šios informacijos tikslumo ar išsamumo. Paslaugoms nesuteikiama nei įstatymų nustatyta, nei aiškiai išreikšta, nei numanoma garantija, susijusi su tinkamumu parduoti, tinkamumu konkrečiam tikslui, pažeidimų nebuvimu, dizainu, būkle, tikslumu, išsamumu, veikimu, prieinamumu ar kokybe. Taip pat jokie iš „Mercell“ ar kitur žodžiu ar raštu gauti patarimai ar informacija nesuteikia jokios garantijos. Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, „Mercell“ ir klientas aiškiai atsisako visų garantijų, numanomų pagal įstatymus, papročius, įprastinę prekybos praktiką ar naudojimo prekyboje sąlygas. Klientas naudojasi paslaugomis ir jose esančia informacija savo rizika ir savo nuožiūra.

Taigi, jokiomis aplinkybėmis ir kiek leidžia įstatymai, „Mercell“ neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, nepriklausomai nuo to, ar jie atsirado dėl griežto, nedidelio ar kitokio aplaidumo, susijusius su paslaugų naudojimu ar negalėjimu jomis naudotis, įskaitant nuostolius, kurie gali atsirasti dėl sąrankos klaidų, naudotojo klaidų, sistemos klaidų, netikslios informacijos arba informacijos teikėjų ar kitokio pobūdžio klaidų, neatitikimų ar klaidingos informacijos paskelbtose užklausose ar kitais atvejais. Tai apima, be kita ko, kliento ar jo naudotojų patirtus verslo, pelno, pajamų, geros reputacijos, verslo galimybių, numatomų santaupų, duomenų praradimo ar panašius nuostolius.

Nepaisant to, „Mercell“, kiek įmanoma, ištaisys bet kokią netikslią informaciją ar klaidas, vos tik apie tai sužinos.

Paslaugose arba „Mercell“ svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines ir platformas. „Mercell“ neprisiima jokios atsakomybės už tokių svetainių ar platformų prieinamumą, jų turinį, saugumą ar asmens duomenų tvarkymą.

Bet kuriuo atveju bendra ir kaupiamoji „Mercell“ atsakomybė jokiomis aplinkybėmis neviršija vienerių (1) metų prenumeratos sutarties su klientu, su kuria susijęs nuostolis, vertės.

12. Konfidencialumas

Klientas įsipareigoja laikytis abipusės konfidencialumo pareigos ir konfidencialiai laikyti, neatskleisti ir neleisti tretiesiems asmenims susipažinti su bet kokia technine, komercine ir finansine informacija, susijusia su paslaugomis, taip pat su paslaugų teikiamais duomenimis ir funkcijomis, ar jas pasiekti. Klientas taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad konfidenciali informacija nebūtų naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus įsipareigojimų vykdymą ir naudojimąsi teisėmis pagal prenumeratos sutartį.

Klientas gali atskleisti konfidencialią informaciją savo darbuotojams ir subrangovams, jei jiems būtina žinoti, su sąlyga, kad jie yra saistomi konfidencialumo įsipareigojimų, numatančių ne mažesnį apsaugos lygį nei šis 12 skirsnis. Klientas lieka atsakingas už tai, kad jo darbuotojai ir subrangovai laikytųsi prenumeratos sutarties sąlygų. Klientas gali atskleisti informaciją tiek, kiek to reikalauja įstatymai arba teismo nutartis, su sąlyga, kad (jei to nedraudžia įstatymai) klientas iš anksto informuoja „Mercell“ ir bendradarbiauja siekdamas užtikrinti nuolatinį tokios informacijos konfidencialumą.

Klientas pripažįsta, kad bet koks prenumeratos sutarties nuostatos dėl konfidencialumo ar nuosavybės teisių pažeidimas gali sukelti „Mercell“ nepataisomą žalą, už kurią žalos atlyginimas nebūtų pakankama kompensacija. Taigi, bet kokio tokio pažeidimo ar gresiančio pažeidimo atveju „Mercell“ turi teisę reikalauti uždraudimo ar konkretaus veiksmo, be kitų galimų juridinių teisių ar teisių gynimo priemonių, ir teisę reikalauti padengti išlaidas bei sąnaudas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) pagrįstus honorarus advokatams ir teismo išlaidas, patirtas įgyvendinant šias teises.

13. Intelektinės nuosavybės teisės

Išskyrus viešai prieinamą informaciją, „Mercell“ ir jos subrangovams priklauso visa informacija, gauta ar pateikta per paslaugas, ir visos intelektinės nuosavybės teisės (registruotinos ar neregistruotinos) bei jų teikiama nauda ir iš jų kylantys interesai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) autorių teises, prekių ženklus, dizainą, patentų teises, komercines paslaptis, praktinę patirtį ir bet kokias kitas intelektinės nuosavybės teises, pripažįstamas bet kurioje pasaulio šalyje ar jurisdikcijoje, jų patobulinimus, išvestinius kūrinius ir modifikacijas. Visa prieinama informacija jokia forma negali būti platinama ar parduodama trečiosioms šalims.

Išskyrus ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą, neperduodamą ir atšaukiamą licenciją, suteiktą klientui vieninteliu kliento vidinio paslaugų naudojimo pagal prenumeratos sutartį tikslu, klientui aiškiai ar numanomai nesuteikiama jokia nuosavybės teisė ar licencija į jokias intelektinės nuosavybės teises į paslaugas ar turinį, priklausantį „Mercell“ ar jos subrangovams. Klientas jokiomis aplinkybėmis negali suteikti, perduoti, sublicencijuoti ar perleisti teisių pagal licenciją jokiam kitam subjektui ar fiziniam asmeniui, modifikuoti, kopijuoti, pritaikyti ar kurti išvestinius paslaugų kūrinius, užsiimti apgrąžos inžinerija, dekompiliuoti, iššifruoti, išardyti ar kitaip bandyti išgauti paslaugose esantį pirminį kodą, algoritmą ar pan., padaryti paslaugų funkcionalumą ar informaciją prieinamą trečiosioms šalims arba paslėpti bet kokius gaminio identifikavimo, autorių teisių, nuosavybės teisių, intelektinės nuosavybės pranešimus ar kitus ženklus ant paslaugų ar jų viduje.

14. Asmens duomenų tvarkymas

„Mercell“ svarbu laikytis reikalavimų, kad būtų užtikrinta atitiktis bet kuriuo metu galiojantiems privatumą reglamentuojantiems teisės aktams. 

Kai „Mercell“ teikia paslaugas klientui, „Mercell“ tvarko kliento ir jo naudotojų asmens duomenis. Kada ir kaip „Mercell“ tvarkys šiuos asmens duomenis ir koks vaidmuo šiuo atžvilgiu tenka „Mercell“, aprašyta mūsų privatumo pareiškime. Kai „Mercell“ atlieka duomenų tvarkytojo vaidmenį, o klientas atlieka duomenų valdytojo vaidmenį, taikomos duomenų tvarkymo sutarties sąlygos.

Duomenų tvarkymo sutartis, kuri yra neatskiriama sutarties dalis, pridedama šių bendrųjų sąlygų pabaigoje kaip 2 priedas.

15. Nenugalimos jėgos aplinkybės

Jei šalis negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal prenumeratos sutartį dėl aplinkybių, kurių ji negali pagrįstai kontroliuoti ir kurios laikomos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, nukentėjusiosios šalies įsipareigojimų vykdymas sustabdomas tol, kol šios aplinkybės tęsiasi, išskyrus bet kokios kitai šaliai mokėtinos sumos sumokėjimą. Kitos šalies įsipareigojimų vykdymas taip pat sustabdomas tam pačiam laikotarpiui. Nenugalimos jėgos aplinkybės – tai aplinkybės, kurių nė viena iš šalių negali pagrįstai kontroliuoti, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) gaisrą, sprogimą, stichines nelaimes, blokadas, embargą, karą ir kitus karinius konfliktus, teroristinius išpuolius, streikus, darbo ginčus, riaušes ar kitus pilietinius neramumus, savanorišką ar priverstinį bet kokio įstatymo, reglamento ar įsakymo laikymąsi, bet kokios valdžios institucijos rekomendaciją ar prašymą, taip pat tinklų, elektros energijos tiekimo klaidas ar prastovas ar panašius ryšio sutrikimus. Tas pats taikoma, jei „Mercell“ priklauso nuo trečiosios šalies paslaugų ir šios paslaugos vėluoja dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, kita šalis gali nutraukti prenumeratos sutartį be jokios atsakomybės tik gavusi nukentėjusiosios šalies sutikimą arba jei situacija tęsiasi ar turėtų tęstis ilgiau nei devyniasdešimt (90) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo situacijos atsiradimo, apie tai įspėjant prieš penkiolika (15) kalendorinių dienų. Tačiau klientas vis tiek privalo sumokėti už jau suteiktas paslaugas.

Dėl nenugalimos jėgos situacijų šalys turi abipusę pareigą informuoti viena kitą apie visus klausimus, kurie laikomi svarbiais kitai šaliai. Ši informacija pranešama kuo greičiau.

16. Sąlygų pakeitimai ir papildymai

„Mercell“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti paslaugų struktūrą ir vykdymą. Be to, „Mercell“ turi teisę vienašališkai keisti prenumeratos sutarties sąlygas, įskaitant šias sąlygas, duomenų tvarkymo sutartį, privatumo politiką, naudojimo sąlygas ir taikomas technines bei administracines procedūras. 
Reikšmingi sąlygų pakeitimai įsigalios ne vėliau kaip per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo pranešimo klientui ir (arba) jo naudotojams pateikimo „Mercell“ tinkamu būdu. „Mercell“ pasilieka teisę nustatyti, kas laikoma reikšmingu (-ais) pakeitimu (-ais).

Jei klientas nesutinka su „Mercell“ pakeistomis sąlygomis, jis turi teisę per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo tada, kai buvo informuotas apie pakeistas sąlygas, raštu pranešti „Mercell“ apie paslaugų teikimo nutraukimą. Bet kokie iš anksto sumokėti mokesčiai negrąžinami, jei klientas pasinaudoja teise pateikti pranešimą apie sutarties nutraukimą pagal 16 skirsnį.

Jei klientas nepasinaudojo šia galimybe pranešti apie paslaugų teikimo nutraukimą, laikoma, kad jis sutiko su pakeistomis sąlygomis.

17. Prenumeratos sutarčių perleidimas

Klientas neturi teisės be išankstinio raštiško „Mercell“ sutikimo jokiu būdu visiškai ar iš dalies perleisti ar perduoti bet kokias teises ar pareigas pagal prenumeratos sutartį bet kuriai kitai šaliai. Tai apima perdavimą dėl įmonės reorganizavimo, susijungimo ir pan. Suteikiant tokį sutikimą reikalaujama, kad naujoji šalis sudarytų prenumeratos sutartį tokiomis pačiomis sąlygomis arba „Mercell“ pakeistomis sąlygomis, kurios būtų pritaikytos naujajai šaliai. Klientas taip pat neturi teisės perduoti ar atskleisti kitai šaliai naudotojo vardų ir slaptažodžių ar savo licencijų. „Mercell“ turi teisę savo nuožiūra visiškai ar iš dalies perleisti savo teises ir pareigas pagal prenumeratos sutartį trečiajai šaliai.

18. Išorės reikalavimų laikymasis

Klientas yra visiškai ir išimtinai atsakingas už tai, kad jis ir jo naudotojai naudotųsi paslaugomis laikydamiesi tam tikru metu galiojančių teisės aktų. 

Norėdamas naudotis „Mercell“ paslaugomis, klientas privalo laikytis visų galiojančių teisės aktų dėl korupcijos, kovos su kyšininkavimu ir eksporto bei importo kontrolės.

19. Sąlygų išliekamumas

Visos prenumeratos sutarties nuostatos, kurios dėl savo pobūdžio išlieka galioti po jos galiojimo pabaigos arba nutraukimo, toliau taikomos visa apimtimi. Tai apima 3, 11, 12, 13, 21 ir 22 skirsnius, tačiau jais neapsiriboja.

20. Aiškinimas ir pirmenybė


Prenumeratos sutartis su kartais „Mercell“ atliekamais pakeitimais yra visas „Mercell“ ir kliento susitarimas, susijęs su kliento ir jo naudotojų naudojimusi paslaugomis. Bet kokios prieštaraujančios ar papildomos sąlygos, esančios bet kokiame kliento užsakyme ar pan., į susitarimo apimtį neįeina. Jei prenumeratos sutarties sutartiniuose dokumentuose yra prieštaringos informacijos, jie taikomi, jei aplinkybės aiškiai nenurodo kitaip, tokia tvarka: 1) užsakymo patvirtinimas; 2) sąskaita faktūra; 3) „Mercell“ bendrovės tvarumo principai; 4) duomenų tvarkymo sutartis; 5) sąlygos; 6) visos papildomos sąlygos, kurias „Mercell“ mano esant taikytinas.

Naudojamos antraštės yra tik informacinio pobūdžio, jos nėra prenumeratos sutarties dalis ir nelaikomos ribojančiomis, apibūdinančiomis ar kaip nors kitaip keičiančiomis bet kurios nuostatos aiškinimą. Jei teismas ar kita įgaliojimą turinti institucija bet kurią prenumeratos sutarties nuostatą paskelbia negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios nuostatos lieka galiojančios ir įgyvendinamos tiek, kiek leidžia įstatymai.

21. Kitos sąlygos

Jokia prenumeratos sutartyje esanti informacija ar pagal ją vykdomas veiksmas nereiškia, kad kuri nors šalis yra kitos šalies atstovė ar darbuotoja bet kokiu tikslu arba kad šalys yra partnerės ar sudaro bendrąją įmonę. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal prenumeratos sutartį, nė viena iš šalių negali veikti kitos šalies vardu ar jos įpareigoti.

Teisės ir pareigos pagal prenumeratos sutartį yra skirtos tik kliento ir „Mercell“ naudai ir gali būti įgyvendinamos tik jų pačių, išskyrus atvejus, kai prenumeratos sutartyje aiškiai nurodyta kitaip.

Jokiomis aplinkybėmis joks „Mercell“ delsimas, nesėkmė ar neveikimas įgyvendinant, vykdant bet kokią teisę, reikalavimą ar teisių gynimo priemonę pagal prenumeratos sutartį ar jais naudojantis nelaikomas jos atsisakymu, išskyrus atvejus, kai „Mercell“ aiškiai raštu atsisako tokios teisės, reikalavimo ar teisių gynimo priemonės. Teisės, reikalavimo ar teisių gynimo priemonės atsisakymas pagal prenumeratos sutartį nereiškia, kad atsisakoma kitų ar vėlesnių teisių, reikalavimų ar teisių gynimo priemonių.

22. Teisė į komercinę nuorodą

Klientas suteikia „Mercell“ teisę bet kokia forma pateikti ir tinkamai naudoti atgamintą savo prekių ženklą ar logotipą kaip komercinę nuorodą, ypač renginiuose, savo verslo dokumentuose ir interneto svetainėje.

23. Galiojanti teisė ir ginčai 

Bet kokie nesutarimai, ginčai ar pretenzijos, susijusios su prenumeratos sutarties aiškinimu ar taikymu, sprendžiami įprastine teismine tvarka toje šalyje ir mieste, kuriame „Mercell“ biuras sudarė užsakymo patvirtinimą ir prenumeratos sutartį, ir pagal tos šalies teisinę sistemą, teisės aktus ir jų aiškinimą, neatsižvelgiant į joje galiojančius teisės pasirinkimo principus. Prenumeratos sutarčiai nebus taikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių, kurios taikymas yra aiškiai atmestas. 

1 priedas. „Mercell“ bendrovės tvarumo principai
2 priedas. Duomenų tvarkymo sutartis 
3 priedas. Privatumo politika 
4 priedas. Naudojimo sąlygos