Rotterdam koopt een betere wereld [Mercell Meet RECAP]

Rotterdam-bridge
Volgens de statistieken van Tenderned was de Gemeente Rotterdam in 2021 de partij met de meeste publicaties op haar platform. De Gemeente Rotterdam en Mercell werken al jaren nauw samen op het gebied van digitaal aanbesteden. In het kader hiervan hebben we gemeente Rotterdam gevraagd een subsessie op de Mercell Meet gebruikersdag te verzorgen met als onderwerp duurzaam inkopen. Een rol die ze met verve hebben vervuld. 
 

Duurzaam inkopen

De gemeente Rotterdam is intrinsiek gemotiveerd om duurzaam in te kopen. Het hogere management gaf eerder aan bij de afdeling inkoop dat men zelfs wil excelleren op het gebied van duurzaam inkopen. 

Een bezoeker van de Provincie Fryslân vroeg zich af op welk gebied dan precies? De wijze waarop men moet excelleren binnen duurzaam inkopen werd door het hogere management niet gespecificeerd en dus bood deze kritische vraag Henri de Ruiter de kans om zijn enthousiasme over de ruimte voor eigen invulling binnen de gemeente Rotterdam te laten blijken. 

Kort daarvoor trapte Richard Brabers de sessie af. Hij vertelde over de verschillende clusters binnen de Gemeente Rotterdam en de route die inkopers afleggen bij het opstarten van een aanbesteding in combinatie met maatschappelijk verantwoord inkopen. 

Geboren en getogen

Henri de Ruiter werkt al jaren aan het maatschappelijk verantwoord inkopen van rioleringsbuizen. Daar waar hij vroeger als geboren en getogen Rotterdammer met rioleringsmateriaal bij de opslag van de gemeente speelde, komt hij nu dagelijks in aanraking met deze producten. Hij probeert na te denken over het binden van duurzame leveranciers op basis van verschillende sub gunningscriteria die zowel productgebonden(de rioleringsmaterialen zelf) als projectgebonden (bijv. vervoer van het rioleringsmateriaal) zijn. 

 

De aanbesteding

Voordat men daadwerkelijk de aanbesteding rioleringsmateriaal op de markt zet, gaat de Gemeente Rotterdam in gesprek met de relatief kleine markt en doet men een marktconsultatie. Deze vindt deels schriftelijk plaats maar er worden eveneens fabrieken bezocht. Deze marktconsultatie geeft de input voor een daadwerkelijk aanbesteding. 

Getuige de verdeling van de percelen wilt Rotterdam innovatie stimuleren. Perceel 1 en 2 zijn respectievelijk Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid. Echter perceel 3 is gericht op innovatie an sich. Leveranciers die innovatieve concepten hebben of iets kunnen bieden waarvan de markt nog geen weet heeft, kunnen zich hiervoor kwalificeren. Een stimulans voor innovatie die gedurende de contractperiode ook innovatieve leveranciers de mogelijkheid biedt om zich te kunnen onderscheiden.  

De aanbesteding wordt beoordeeld middels de gunnen-op-waarde methode en kent vijf sub-gunningscriteria gericht op de rioleringsmaterialen zelf maar ook op projectgerelateerde doelen zoals het beperken van emissie bij transport van de materialen. 

Projectgerelateerde doelen

De inhoud van de project gerelateerde subgunningscriteria heeft als doel het vergroten van de integrale duurzaamheid aan de hand van vier onderwerpen uit het duurzaamheidskompas:

  • Energietransitie
  • Circulariteit
  • Gezonde leefomgeving
  • Klimaatbestendig

De markt ontwikkelt zich door

Uit de aanbesteding blijkt dat de markt stappen maakt op het gebied van maatschappelijk verantwoord leveren. Zo is tussen 2017 en 2021 de energietransitie afgenomen en de circulariteit aanzienlijk verhoogd. Wat daarnaast opvalt is de ontwikkeling die leveranciers voor ogen hebben op het gebied van een gezonde leefomgeving. Waar men nu nog  0-3% scoort op dit onderdeel verwacht men in 2024 en 2025 aanzienlijk hoger te scoren. Één leverancier geeft zelfs aan tot een score van 70% te kunnen komen op het gebied van elektrisch transport in emissiezones. 

Het aanbesteden met criteria gericht op duurzaam inkopen brengt de markt in beweging, maakt haar bewust van de vraag naar milieubewuste producten en diensten en dwingt de markt tot innovatie en aanpassing aan de markt. 

Vanuit het publiek volgen dan ook complimenten voor de geboekte resultaten. Het is één van de vele aanbestedingen die gemeente Rotterdam publiceert. Dat Rotterdam een betere wereld koopt, staat als een paal boven water. 

Slides

Download hier de slides van de presentatie.

Maarten Dekkers

Accountmanager Gemeenten en Waterschappen
Lees meer van deze auteur

Meld je aan voor onze nieuwsbrief met nieuwe artikelen